Regulamin

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Sklep internetowy działający pod adresem: www.ekwipunek.com, prowadzony jest przez spółkę SAFEBAG Sp. z o.o. z siedzibą w Księżpolu (23-415), ul. Gminna 7 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z/s w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001101544 REGON:  528418848, NIP: 9182186994

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.


II. DEFINICJE

 1. Regulamin — niniejszy regulamin wraz z załącznikami, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i jego załączniki jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu, o ile wprost nie wskazano inaczej.
 2. Klient — osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.
 3. Konsument — konsument w rozumieniu Art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 4. Sklep internetowy — serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym: www.ekwipunek.com, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar, lub zlecić świadczenie usługi.
 5. Umowa sprzedaży na odległość — umowa sprzedaży Towaru/świadczenia usług/dostarczania treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6. Towar/Produkt — rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie internetowym. Wszystkie towary oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.  W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane.
 7. Ceny — wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sprzedawcy są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami netto i brutto zgodnie z opisami. Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.
 8. Sprzedawca — SAFEBAG Sp. z o.o. z siedzibą w Księżpolu, ul. Gminna 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z/s w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001101544 REGON:  528418848, NIP: 9182186994
 9. Treści — wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.
 10. Konto — zbiór danych przechowywanych w Sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia oraz zawierać umowy.
 11. Polityka prywatności Sklepu internetowego Ekwipunek.com — dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i jest dostępna na stronach Sprzedawcy w formacie „pdf”.
 12. Newsletter — informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2013. Poz. 1422 z późn. zm.) pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Klientowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Sprzedawcy.
 13. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:

a) zawieranie umów sprzedaży online – w zakresie towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym, w tym licencji elektronicznych,
b) prowadzenie Konta Klienta,
c) przesyłanie wiadomości e-mail,
d) Newsletter – zapisanie się do listy odbiorców jest dobrowolne,
e) dodawanie opinii, komentarzy i ocen – kupujący może dodać opinię lub komentarz do swojej transakcji po jej dokonaniu i zalogowaniu na swoje konto,
f) przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, przebieg realizacji reklamacji i zwraca się o wystawienie opinii, komentarzy i ocen.


III. KONTO

 1. Klient nie może umieszczać w Sklepie internetowym ani dostarczać do Sprzedawcy treści, w tym opinii i innych danych o charakterze bezprawnym.
 2. Klient uzyskuje dostęp do Konta po rejestracji.
 3. W ramach rejestracji Klient podaje imię, nazwisko, adres e-mail, numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub inny identyfikator nadany dla celów podatkowych (dotyczy państw poza Polską) oraz ustala hasło. Klient może też podać numer swojego telefonu komórkowego. Podanie tego numeru może być warunkiem koniecznym świadczenia usług dodatkowych opisanych w rozdz. XIII Regulaminu. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne ze stanem faktycznym i prawdziwe. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz odznaczenia tego faktu na formularzu rejestracyjnym.
 4. Od momentu umożliwienia Klientowi dostępu do Konta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje,  na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Konsument może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych Regulaminie.
 5. Zamieszczone na stronach Sklepu internetowego treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 6. W celu złożenia oferty nabycia towaru Klient powinien złożyć zamówienie. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronach Sklepu internetowego i kliknięcie przycisku oznaczonego: „Zamawiam i płacę”.

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Klient składa zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny na stronie Sklepu internetowego. Zamówienie określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji.
 2. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.
 3. Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji.
 4. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu drogą elektroniczną informację o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.
 5. Jeżeli Klient jest Konsumentem, Sprzedawca, nie później niż do czasu dostawy towaru, potwierdzi mu zawarcie oraz ustalone warunki Umowy sprzedaży na odległość, zgodnie z przepisami prawa.
 6. Zamówienie w Sklepie internetowym Sprzedawcy można złożyć za pomocą systemu informatycznego (strony internetowej) Sklepu internetowego,
 7. Do złożenia zamówienia nie jest konieczne posiadanie Konta.

V. CENY I PŁATNOŚĆ

 1. Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, opłaty bankowych itp.
 2. Koszty transportu, wysyłki, importu, eksportu, wywozu, składowania i ubezpieczenia towarów dostarczonych do Klienta ponosi Klient.
 3. Na początku składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności.
 4. Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla Klienta dodatkowy koszt, Sprzedawca informuje o tym Klienta najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia.
 5. O terminie płatności Sprzedawca informuje Klienta za pośrednictwem systemu teleinformatycznego otrzymując fakturę „Pro forma” lub „Zamówienie”.

VI. PŁATNOŚCI

 1. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia.
 2. W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo zażądania zaliczki. W przypadku jednak wypowiedzenia, odstąpienia lub  rozwiązania umowy wpłacona zaliczka zostanie Konsumentowi zwrócona.
 3. Płatność w sklepie internetowym może zostać dokonana w jeden z następujących sposobów:
  • Płatność za pobraniem u kuriera przy odbiorze paczki,
  • poprzez system Tpay.
 4. System płatności Tpay.com należy do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357. Jako instytucja finansowa jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego świadcząc usługi w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej


VII. DOKUMENTOWANIE ZAKUPÓW

 1. Na wszystkie zamówione towary w Sklepie internetowym wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści ustawy z dnia 11 marca 2004 r. „O podatku od towarów i usług” (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. „w sprawie wystawiania faktur” (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta – jako nabywcy towaru – nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT.  W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.
 2. Zgodnie z przepisami ww. ustawy o podatku od towarów i usług Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, przez odznaczenie zgody w profilu Klienta po zalogowaniu na stronie Sklepu internetowego lub przez kontakt w sposób wskazany w zakładce „Kontakt” na stronie Sklepu.

VIII. DOSTAWA

 1. Możliwe sposoby dostawy Sprzedawca zamieścił na stronie Sklepu internetowego w linku „Wysyłka”. Klient zostanie poinformowany o możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy także poprzez formularz zamówienia.
 2. Sprzedawca informuje Klienta o koszcie dostawy, najpóźniej w chwili składania zamówienia ale przez wyborem przycisku „Zamawiam i płacę”.
 3. Na początku składania zamówienia Klient jest informowany o ograniczeniach dotyczących dostawy Towarów.
 4. Warunki dostawy zostały określone zgodnie z najlepszą wiedzą Sprzedawcy na podstawie otrzymanych informacji. Nie są one istotną częścią umowy i będą przestrzegane w możliwie największym stopniu. Klient nie jest uprawniony do rozwiązania umowy w całości lub w części wyłącznie z powodu przekroczenia deklarowanego terminu dostawy. Jeśli spodziewane jest przekroczenie terminu dostawy, Klient zostanie o tym poinformowany tak szybko, jak to możliwe.
 5. Kupujący jest zobowiązany do przyjęcia zamówień w terminie dostawy.

IX. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Zamówione towary dostarczane są w terminach właściwych dla danej firmy kurierskiej, określonych w zasadach i regulaminach działania tych firm.
 2. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firm kurierskich są ubezpieczone. Cena ubezpieczenia zawiera się w koszcie dostawy, zgodnie z regulaminami obowiązującymi u danego przewoźnika.
 3. W przypadku, gdy nie dojdzie do dokonania zapłaty przez Klienta w terminie określonym w pkt. 3 powyżej, Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi, pocztą elektroniczną na adres elektroniczny podany przez Klienta, oświadczenia woli o odstąpieniu.
 4. W przypadku niezrealizowania przez Sprzedawcę zobowiązania w terminie określonym w korespondencji elektronicznej kierowanej do Konsumenta, Konsument również może odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli o odstąpieniu.


X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia. Mogące mieć zastosowanie ustawowe wyjątki od prawa do odstąpienia podane są w punkcie 8. poniżej.
 3. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – ostatniej z nich).
 5. W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać wysłane m.in. na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub przez Profil klienta (zarejestrowany użytkownik) w zakładce „Zamówienia, Zrealizowane”.
 6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym min. umów:

8.1. których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

8.2. których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8.3. o dostarczanie treści cyfrowych oraz licencji elektronicznych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8.4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

8.5. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

XI. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY RZECZY

 1. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 2. Sprzedawca może zaproponować Klientowi, że sam odbierze od niego rzecz, jeżeli Sprzedawca nie złożył takiej propozycji Klientowi:

2.1. Klient zwróci rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

2.2 Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze zwracany towar Klient powinien zwrócić towar wysyłając go na adres wskazany w korespondencji mailowej od Sprzedawcy do zgłoszenia Klienta.

2.3 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 1. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

XII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ ORAZ PROCEDURY REKLAMACYJNE

 1. Towary oferowane w Sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją producenta, sprzedawcy lub dystrybutora, gdy jest to zaznaczone w opisie produktu na stronie sklepu w zakładce „Zwroty”.
 2. W przypadku kiedy z towarem dostarczona została oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe.
 3. W niektórych przypadkach naprawy gwarancyjne realizowane są w autoryzowanych punktach serwisowych za okazaniem dowodu zakupu. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego towaru na stronie producenta, dystrybutora lub sprzedawcy.
 4. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.
 5. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone, nie należy przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak szybciej ze Sprzedawcą w celu poinformowania o stanie przesyłki. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 6. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

XIII. USŁUGI DODATKOWE

 1. Usługi dodatkowe to usługi (takie jak: instalacja, ochrona dodatkowa lub rozszerzona ochrona gwarancyjna, montaż, wniesienie), świadczone na rzecz Klienta przez Sprzedawcę. Klient ma prawo skorzystać z usługi dodanej, gdy wyraźnie wynika to z opisu towaru na jednej ze stron Sklepu internetowego.
 2. Skorzystanie z usługi dodatkowej może wymagać akceptacji warunków korzystania lub regulaminu tej usługi.
 3. Możliwość skorzystania z usługi dodatkowej jest uprawnieniem Klienta. Jego wybór w tym zakresie nie wpływa w żaden sposób na realizację zamówienia.
 4. Warunkiem skorzystania z niektórych usług jest podanie numeru telefonu kontaktowego. Jeżeli Klient nie poda takiego numeru telefonu podczas rejestracji lub składania zamówienia, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem poprzez e-mail i poprosi go o uzupełnienie danych. Dane te zostaną przekazane Ekwipunek Sp. z o. o. jako administratorowi w celu świadczenia usług dodanych. Podanie danych jest dobrowolne. Klient zostanie poinformowany o swoich prawach zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz może się z nimi zapoznać w Regulaminie prywatności znajdującej się w zakładce „Polityka prywatności”.
 5. Klient może korzystać ze Sklepu internetowego w tym treści zamieszczonych na jego stronach wyłącznie na własne potrzeby w celu zapoznania się z towarami. Klient nie może korzystać z treści w celach pośrednio lub bezpośrednio handlowych.


XIV. NEWSLETTER

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiedniej zakładce. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informację (Newsletter) Sklepu internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę.
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola na stronie swojego Konta lub kliknięcie stosownego linku znajdującego się w treści każdego Newslettera.

XV. UTYLIZACJA TOWARÓW

Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym”. Zwrot zużytego sprzętu, może się odbyć tylko w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w Sklepie internetowym, Sprzedawcy, a zwracany sprzęt będzie tego samego rodzaju co nabywany od Sprzedawcy towar. Klient może zwrócić zużyty produkt w ilości nie większej niż nabywany od Sprzedawcy nowy sprzęt.


XVI. DZIAŁANIA ZABRONIONE I OGRANICZANIE (W TYM BLOKOWANIE) DOSTĘPU DO SKLEPU

 1. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności:
  a) które destabilizowałyby pracę Sprzedawcy, utrudniałyby dostęp do Sklepu internetowego lub zawartości lub korzystanie z nich;
  b) publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej;
  c) korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi);
  d) podejmowanie innych działań na szkodę Sprzedawcy i Klientów lub zagrażających ich prawom lub interesom.
 2. Sprzedawca ma prawo ograniczyć lub zablokować Klientowi dostęp do Konta na stronie Sklepu internetowego lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy: (a) Klient korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia Regulaminu; (b) Klient zamieści treści o charakterze bezprawnym.


XVII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).
 2. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument:
  2.1. odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n. Kodeksu Cywilnego);
  2.2. odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;
  2.3. odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;
  2.4. Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.
  2.5. Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest do zbadania Towaru w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności Towaru z umową sprzedaży (tj. kompletności zamówienia oraz jakości dostarczonego Produktu) i zgłoszenia Sprzedawcy, w powyższym terminie, wszelkich zastrzeżeń. Klient nie będący Konsumentem, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.
 4. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu. 5. Korzyści i ciężary wraz z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Klienta, który nie jest Konsumentem, z chwilą jego powierzenia przez Sprzedawcę przewoźnikowi (firmie kurierskiej) trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju, celem dostarczenia do Klienta nie będącego Konsumentem. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie przewoźnika (firmy kurierskiej), w szczególności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi nie będącemu Konsumentem, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

XVIII. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu internetowego, w tym w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną oraz umów zawartych za jego pośrednictwem można załatwiać w sposób wskazany w zakładce „Formularz reklamacyjny” na stronie Sklepu internetowego.
 2.  Składając reklamację wskazanym jest, aby Klient opisał zauważoną wadę i sprecyzował swoje żądanie. W chwili składania reklamacji z tytułu rękojmi, należy przedstawić dowód zakupu towaru w Sklepie internetowym (np. wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą, paragon lub fakturę).
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedawcy lub adres wskazany w korespondencji mailowej.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 5. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpoznawana są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia zawierającego żądania Kupującego. Powyższy termin nie dotyczy reklamacji, w związku z którą Klient chce odstąpić od umowy. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

XIX. DANE OSOBOWE

 1. 1Z zastrzeżeniem Regulaminu, Administratorem danych, podanych przez Klienta w ramach rejestracji lub składania Zamówienia, jest Sprzedawca.
 2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług Sprzedawcy oraz umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych).
 3. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.
 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w polityce prywatności i cookies dostępnej tutaj.


XX. SPRZEDAŻ POZA TERYTORIUM UNII EUROPEJSKIEJ 

 1. Klient jest zawsze informowany o należnej opłacie za dostawę, przed złożeniem zamówienia.
 2. Duże przesyłki lub specjalne życzenia (uzgodnione ze Sprzedawcą ponadstandardowe i/lub nietypowe świadczenia związane z nabywanym towarem) mogą również spowodować dodatkowe koszty wysyłki, kupujący zostanie o tym poinformowany przed złożeniem zamówienia.
 3. Sprzedawca gwarantuje, że dostarczone towary są zgodne ze specyfikacją techniczną i zapewnia, że dostarczone towary nie mają wad materiałowych lub produkcyjnych. Gwarancja trwa przez okres co co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy. Niniejsza gwarancja zobowiązuje wyłącznie do: naprawy wad lub dostawy części zamiennych na koszt lub w imieniu Sprzedawcy.
 4. Zwrot na rzecz Klienta w przypadku komponentu lub części, jest możliwa w przypadku, gdy wada jest zbyt duża i powoduje nieracjonalne koszty lub nie jest możliwa dostawa części zamiennych.
 5. Gwarancja, o której mowa powyżej, nie ma zastosowania do: przypadków, w których produkt został użyty lub potraktowany nieprawidłowo, przez zaniedbanie i/lub w warunkach odbiegających od normy; rzeczy naprawionych przez inne osoby, konserwowanych i/lub zmienionych przez inne osoby niż przez; wad wynikających z przyczyn (zewnętrznych).
 6. W przypadku gwarancji, kupujący musi jak najszybciej zwrócić odpowiedni towar bezpłatnie, brak takiego zwrotu spowoduje unieważnienie praw z tytułu gwarancji.
 7. Pozostałe warunki gwarancji zostały opisane w dokumencie gwarancji dostarczonym razem z towarem.


 XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od1 kwietnia 2024 roku.
 2. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji Sklepu internetowego, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci, zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu w szczególności poprzez przycisk akceptujący zapisy regulaminu, pojawiający się przy składaniu zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie modyfikuje ich treści i warunków.
 3. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Konto Klienta w Sklepie internetowym zostanie usunięte.
 4. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usług Sprzedawcy na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Klienta przez okres 6 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Sprzedawcy.
 5. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.
 6. 6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie w odniesieniu do Klientów będących przedsiębiorcami lub właściwe prawo europejskie w odniesieniu do Klientów będących konsumentami. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich: w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego w Lublinie o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Dz. U. z 2016 r., poz. 1823); Konsument może zwrócić się także do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w zakresie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
 7. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 8. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 9. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy tzw.: „trojany”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Klient zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje. Sprzedawca równocześnie informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca:
 • Cookies,
 • Sklep Internetowy może przesyła kupującemu e-maile oraz wiadomości SMS, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji zamówienia.

 XXII. OPISY PRODUKTÓW

Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z baz danych producentów, własnych zasobów oraz powszechnie dostępnych materiałów marketingowych. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z witryn Sklepu internetowego.